Data Journalism

Learn to ‘interview’ data for original stories or to support your investigation. First we'll cover the questions you can ask of data. Then we'll use simple statistics to answer those questions. Discover differences, trends, typical examples, exceptions, proportions and relationships you would never have noticed without data. We do not treat the techniques ‘separately’ but as parts of a logical workflow; you will also learn to organize a data project. Also covered are: finding data, building your own databases, scrapping with Google, cleaning with OpenRefine, merging tables, statistics with formulas, analyzing with pivot tables and visualizing with Google charts. After this course, you will master 90 percent of the techniques used by typical data journalists. The course includes a reference book that explains the work process and all techniques.

Details

You will learn to:
• Generate angles for data stories
• Search for and find data
• Import data from the Internet and from PDFs
• Use simple scrapers
• Merge data sets together
• Clean up data before you analyze them
• Keep a grip on your workflow with a data diary
• ‘Interview’ data with functions and pivot tables
• Collaborate in data projects
• Talk to statisticians
• Work in Google Sheets
• Use tools to visualize data
• Put data into words

Calendar & Registration

Follow-up course

Datajournalistiek

Leer data te ‘interviewen’ voor originele verhalen of om je onderzoek te ondersteunen. Eerst behandelen we de vragen die je aan data kunt stellen. Daarna gebruiken we eenvoudige statistiek om die vragen te beantwoorden. Ontdek verschillen, trends, typische voorbeelden, uitzonderingen, verhoudingen en relaties die je zonder data nooit zou hebben opgemerkt. We behandelen de technieken niet ‘los’ maar als onderdelen van een logische workflow; je leert ook om een dataproject te organiseren. Verder komen aan bod: vindplaatsen van data, zelf een databases bouwen, scrapen met Google, opschonen met OpenRefine, tabellen samenvoegen, statistiek met formules, analyseren met draaitabellen en visualiseren met Google charts. Na deze cursus beheers je 90 procent van de technieken die typische datajournalisten gebruiken. Bij de cursus hoort een naslagwerk waarin het werkproces en alle technieken worden uitgelegd.

Details

Je leert:
• Invalshoeken voor dataverhalen te bedenken
• Data te zoeken en te vinden
• Data te importeren van internet en uit pdf’s
• Eenvoudige scrapers te gebruiken
• Datasets samen te voegen
• Data op te schonen voordat je ze analyseert
• Grip te houden op je workflow met een datalogboek
• Data te ‘interviewen’ met formules en draaitabellen
• Samen te werken aan dataprojecten
• Met statistici te praten
• Te werken in Google Sheets
• Tools te gebruiken om data te visualiseren
• Data te ‘verwoorden’ in een tekst

Kalender & Inschrijving

Vervolgcursus