MENU

Training on request

Environmental Journalism

This course focuses on the biggest contributors to heating, pollution and extinction: damaging (multinational) corporations. How do they operate? Why do they stubbornly keep doing what they do? And how can you investigate them? In recent years, we have written dozens of stories for De Groene Amsterdammer, each showing different corporate-induced ecological malpractices. In this course, we share our experiences with companies, with sources and with the emotions that the shocking reality sometimes evokes. We look at the facts in detail, but also try to place them in a larger context. The course is designed for economic reporters who want to learn to look through an ecological lens, and for climate journalists and activists who want to refresh their economic knowledge.

Details

Context
We are going through a sustainability transition. This means that other aspects and values are coming to the fore. What do these mean and how can we address them in our stories?

• Donut economy versus free market capitalism
• Stakeholders versus shareholders
• Human rights and sustainability goals versus shareholder value
• Ethics versus crimes
• Strong government versus neo-liberalism
• Corporate versus individual responsibility
• Science versus the  “Merchants of doubt”
• Citizens versus “homo economicus”
• Small is beautiful versus globalism
• Regeneration versus exploitation
• Health versus chemicals
• Healthy jobs versus a dead planet

Approach
It is not enough to look at companies through ‘classic’ financial glasses. Assessing their environmental impact requires (also) other specialist knowledge:
• Chemistry: What substances enter and leave the company?
• Scope 3: How does a company affect the whole chain, from suppliers to consumers?
• Legislation: How are environmental laws and permits structured?
• Lobbies: How to recognize them?
• ETS: Why is the European Emissions Trading System not working as it should?
• Alternatives: What real options are there for the sustainable (circular) production of basic goods?

Sources
Much more information is available on the environmental impacts of companies than on many other aspects of their operations. Among other things, we look at:
• Available databases
• The European hazardous substances list REACH
• Permits and inspections
• Scientific literature
• Unexpected sources within companies concerned about health and the environment

Trainers

Luuk Sengers and Evert de Vos are experienced economics journalists specialising in the field of environment and climate.

Training op verzoek

Milieujournalistiek

Deze cursus focust op de grootste veroorzakers van verhitting, vervuiling en uitsterving: schadelijke (multinationale) ondernemingen. Hoe steken ze in elkaar? Waarom blijven ze stug doen wat ze doen? En hoe kun je ze onderzoeken?
We hebben afgelopen jaren tientallen verhalen geschreven voor De Groene Amsterdammer waarin telkens andere door bedrijven veroorzaakte ecologische misstanden werden aangetoond. In deze cursus delen we onze ervaringen met bedrijven, met bronnen en met de emoties die de schokkende werkelijkheid soms oproept. We kijken in detail naar de feiten, maar proberen deze ook een plaats te geven in een grotere context.
De cursus is bedoeld voor economische verslaggevers die door een ecologische lens willen leren kijken, en voor klimaatjournalisten en -activisten die hun economische kennis willen opfrissen.

Details

Context
We gaan door een duurzaamheidstransitie. Dat betekent dat andere aspecten en waarden op de voorgrond treden. Wat betekenen deze en hoe kunnen we ze in onze verhalen aan bod laten komen?
• Donuteconomie versus vrijemarktkapitalisme
• Stakeholders versus aandeelhouders
• Mensenrechten en duurzaamheidsdoelen versus aandeelhouderswaarde
• Ethiek versus criminaliteit
• Sterke overheid versus neoliberalisme
• Bedrijfsverantwoordelijkheid versus individuele verantwoordelijkheid
• Wetenschap versus de “Merchants of doubt”
• Burgers versus “homo economicus”
• Klein is fijn versus globalisme
• Regeneratie versus uitbuiting
• Gezondheid versus chemicaliën
• Gezonde banen versus een dode planeet

Aanpak
Het is niet voldoende om met een ‘klassieke’ financiële bril naar de bedrijven te kijken. Om hun impact op het milieu te kunnen beoordelen, is (ook) andere specialistische kennis nodig:
• Scheikunde: Welke stoffen komen er in het bedrijf binnen en welke verlaten het bedrijf?
• Scope 3: Welke invloed heeft een bedrijf op de hele keten, van leveranciers tot consumenten?
• Wetgeving: Hoe zitten milieuwetten en -vergunningen in elkaar?
• Lobbies: Hoe herken je ze?
• ETS: Waarom werkt het Europese Emissiehandelssysteem niet zoals het zou moeten?
• Alternatieven: Welke reële opties zijn er voor de duurzame (circulaire) productie van basisgoederen?  

Bronnen
Over de milieu-effecten van bedrijven is veel meer informatie te verkrijgen dan over veel andere aspecten van hun bedrijfsvoering. We kijken o.a. naar:
• Beschikbare databases
• De Europese gevaarlijke stoffenlijst REACH
• Vergunningen en inspecties
• Wetenschappelijke literatuur
• Onverwachte bronnen binnen de bedrijven die bezorgd zijn om de gezondheid en het milieu

Trainers

Luuk Sengers en Evert de Vos zijn ervaren economieredacteuren die zich hebben gespecialiseerd op het terrein van milieu en klimaat.